I. Úvodní ustanovení
Článek 1
1. Název : KELTOI, občanské sdružení - zkráceně KELTOI, o. s.
2. Sídlo : Holé Vrchy 6, 294 46 Semčice, okres Mladá Boleslav
3. Sídla středisek : Dle potřeb a zájmu.
4. KELTOI je sdružením dětí, mládeže a dospělých, kteří vyvíjejí činnost danou těmito stanovami.

Článek 2
Poslání občanského sdružení:
2.1. Posláním občanského sdružení KELTOI je rozvíjet kulturní a společenský život.
Cíle občanského sdružení :
2.2. Výstavba a provoz pravěké osady z dob bronzové až železné.
2.3. Experimenty v archeologii - dokázat zapomenuté teorie pravěkých řemesel - štípání a broušení
kamene, zpracování kůže, hrnčířství, hutnictví, kovářství, sklářství, apod.
2.4. Pravidelně představovat veřejnosti a školám ukázky pravěkých řemesel.
2.5. Výuka dějepisu názornou formou pro školy v rámci školní a mimoškolní výuky.
2.6. Pořádání a organizace tématických výstav, festivalů, apod.
2.7. Vybudování systému vzdělávacích a informačních služeb pro školy.
2.8. Poskytnout co nejvíce informací o přírodě, o vztazích člověka k přírodě, ekologická výchova.
2.9. Zajišťování pobytů dětí a mládeže v přírodě a v pravěké osadě.
2.10. Pořádání tématických zájezdů, školních výletů a výměnných pobytů.
2.11. Vydávání publikací, knih, brožur vztahujících se k uvedeným činnostem.
2.12. Vybudování a provozování Kontaktního centra a Informačního centra pro mládež. Zde vytvořit informační systém pro komunikaci mezi širokou veřejností, státní správou, společenskými organizacemi, podnikateli a mládeží.
2.13. Ve spolupráci s odborníky organizovat a provádět archeologické výzkumy.

II. Členství ve sdružení
Článek 3
3.1. Členství fyzických osob - dětí, mládeže a dospělých
3.1.1. Členem sdružení může být kdokoli, kdo projeví zájem o činnost v tomto sdružení.
3.1.2. Každý zájemce prochází dvouměsíční zkušební lhůtou, v které není vázán povinnostmi řádného
člena.
3.1.3. Po uplynutí zkušební lhůty a zaplacení členských příspěvků je zájemce na základě přihlášky
evidován za řádného člena vybraného střediska.
3.2. Členství právnických osob
3.2.1. O přijetí právnických osob rozhoduje vedení sdružení.
3.2.2. Vznik a podmínky členství právnické osoby upravuje přihláška, která obsahuje :
3.2.2.1. Datum vstupu
3.2.2.2. Ujednání o majetkové účasti (zápisné, členský příspěvek a další majetkové vklady).
3.2.2.3. Smluvní podmínky členství.
3.3. Členství ve sdružení zaniká:
3.3.1. Vystoupením, které člen písemně oznámí vedoucímu sdružení.
3.3.2. Nezaplacením členských příspěvků.
3.3.3. Úmrtím člena.

III. Práva a povinnosti členů sdružení
Článek 4
4.1. Fyzické osoby
4.1.1. Práva fyzických osob
4.1.1.1. Zúčastňovat se valných hromad sdružení osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce.
4.1.1.2. Být pravidelně informován o událostech a připravovaných akcích.
4.1.1.3. Být pravidelně zván na připravované akce.
4.1.1.4. Podílet se na výhodách, které svým členům poskytne sdružení
4.1.1.5. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti sdružení, vznášet připomínky a dotazy
na vedení sdružení a být o jejich vyřízení informován.
4.1.1.6. Možnost aktivně se zapojit do činnosti sdružení.
4.1.2. Povinnosti fyzických osob
4.1.2.1. Dodržovat stanovy.
4.1.2.2. Informovat vedení sdružení o změnách - bydliště, telefonní spojení, apod.
4.1.2.3. Platit zápisné a členské příspěvky podle stanov.
4.1.2.4. Při práci s dětmi dodržovat pravidla bezpečnosti práce.
4.2. Právnické osoby
4.2.1.Práva právnických osob
4.2.1.2. Svým zástupcem se zúčastňovat valných hromad sdružení.
4.2.1.3. Být pravidelně informován o událostech a připravovaných akcích.
4.2.1.4. Být pravidelně zván na připravované akce.
4.2.1.5. Podílet se na výhodách, které svým členům poskytne sdružení .
4.2.1.6. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti sdružení, vznášet připomínky a dotazy
na vedení sdružení a být o jejich vyřízení informován
4.2.2. Povinnosti právnických osob
4.2.2.1. Dodržovat stanovy.
4.2.2.2. Informovat vedoucího sdružení o změnách.
4.2.2.3. Platit zápisné a členské příspěvky podle stanov a dodržovat smluvní podmínky dané přihláškou.

IV. Organizace sdružení
Článek 5
5.1. Sdružení spravuje svoje záležitosti prostřednictvím těchto orgánů :
5.1.1. Valná hromada členů
5.1.2. Vedení sdružení
5.1.3. Kontrolní komise
5.2. Dle potřeb a zájmů jsou zakládány organizační složky občanského sdružení - střediska s právní subjektivitou s různými sídly po celém území České republiky. Název střediska s právní subjektivitou je vždy KELTOI, středisko "Vybrané jméno střediska.....".
Článek 6
6.1. Funkční období volených orgánů sdružení jsou dva roky.
6.2. Volené orgány zůstávají ve svých funkcích až do právoplatného zvolení nových orgánů.
Článek 7
7.1. Volené orgány sdružení jednají a rozhodují na poradách, na které musí být všichni
členové orgánu pozváni, nejpozději 7 dní před jejím konáním.
7.2. Jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
7.3. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
7.4. Podrobnosti o volbách a jednáních upřesňuje volební a jednací řád, schvalovaný valnou hromadou.
7.5. Poklesne-li počet členů orgánů pod poloviční stav z původního, je nutné svolat mimořádnou valnou
hromadu.

Valná hromada členů
Článek 8
8.1. Valná hromada členů je nejvyšším orgánem sdružení. Členové se jejím prostřednictvím
účastní řízení a kontroly, a rozhodují o všech zásadních otázkách sdružení.
8..2. Valné hromadě přísluší zejména :
8.2.1. přijímat a měnit stanovy.
8.2.2. volit členy volených orgánů sdružení.
8.2.3. odvolávat z funkcí před uplynutím funkčního období jednotlivé členy volených
orgánů, neplní-li řádně své povinnosti nebo projednávat jejich rezignace.
8.2.4. rozhodovat o základních otázkách koncepce.
8.2.5. schvalovat pravidla pro hospodaření s majetkem sdružení.
8.2.6. schvalovat rozpočet, roční uzávěrku a závěry z revizí sdružení.
8.2.7. schvalovat volební a jednací řád orgánů sdružení.
8.3. Valná hromada rozhoduje o dalších otázkách, pokud si je svým usnesením vyhradí a neodporují si
stanovám.

Článek 9
9.1. Program valné hromady musí být uveden na pozvánkách pro všechny členy.
9.2. Valnou hromadu řídí vedoucí sdružení.
9.3. Valná hromada se svolává podle potřeby nejméně dvakrát do roka. Vedení sdružení je povinno
svolat valnou hromadu na základě písemné žádosti kontrolní komise nebo jedné třetiny všech
členů sdružení nebo poklesne-li počet členů volených orgánů pod poloviční stav z původního..
9.4. V těchto případech musí být valná hromada svolána nejpozději do 30 dnů po obdržení písemné
žádosti nebo zjištění uvedených skutečností.

Vedení sdružení
Článek 10
10.1.Vedení sdružení se skládá z těchto členů : vedoucí sdružení a zástupce vedoucího sdružení a je
voleno na valné hromadě.

Článek 11
11.1. Vedení sdružení je výkonným orgánem sdružení, je oprávněno jednat jménem sdružení ve všech
věcech. Zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a kontrolu jejich plnění, pravidelně ji podává
zprávy o své činnosti a o činnosti sdružení a odpovídá ji za svou činnost.
11.2. Vedení sdružení se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
11.3. Při svém rozhodování se Vedení sdružení opírá o zkušenosti, iniciativu, návrhy a připomínky
členů sdružení, s nimiž je v neustálém styku.
11.4. V případech, kdy právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisuje za sdružení
vždy vedoucí sdružení a v jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího sdružení. Podrobnosti jsou
definovány ve Směrnici.
11.5. Vedení sdružení rozhoduje o smluvních podmínkách účasti právnických osob.

Vedoucí sdružení
Článek 12
12.1 Vedoucí sdružení je statutárním zástupcem organizace, organizuje a řídí jednání vedení sdružení,
kterému odpovídá za svou činnost. Operativně řídí běžnou činnost sdružení.
12.2. Zajišťuje dodržování zákonnosti v činnosti sdružení a vnitřní kontrolu ve sdružení
a odpovídá za jejich stav. Podle pracovně právních předpisů plní úkoly vedoucího organizace.
12.3 Funkční období trvá dva roky.
12.4. V době nepřítomnosti vedoucího sdružení jej zastupuje zástupce vedoucího sdružení.

Kontrolní komise
Článek 13
13.1. Kontrolní komise má 3 členy. Kontrolní komise volí ze svého středu vedoucího.
13.2. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s jinou funkcí v orgánech sdružení.
13.3 Kontrolní komise za svou činnost odpovídá pouze valné hromadě. Na ostatních orgánech je ve
své činnosti nezávislá.
13.4. Vedoucí kontrolní komise musí být zván na porady vedení sdružení.

Článek 14
14.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost
sdružení; zejména:
14.1.1. dodržování stanov sdružení.
14.1.2. plnění usnesení valné hromady.
14.1.3. hospodaření sdružení.
14.1.4. zajišťování ochrany majetku sdružení.
14.2. Kontrolní komise projednává stížnosti členů sdružení.

Článek 15
15.1. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně čtvrtletně.
15.2. O výsledcích své činnosti a návrzích na opatření podává komise zprávu valné hromadě.

Střediska, oddíly dětí a mládeže, odborné a poradenské komise, atd.
Článek 16
16.1. Dle potřeb a zájmů jsou zakládány organizační složky občanského sdružení - střediska s právní
subjektivitou s různými sídly po celém území České republiky. Název střediska s právní subjektivitou
je vždy KELTOI, středisko "Vybrané jméno střediska.....".
16.2. Činnost, sídlo a zodpovědnosti jsou definovány ve Zřizovací listině.

V. Hospodaření sdružení
Článek 17
17.1. Zdrojem příjmů sdružení jsou členské příspěvky, účelové prostředky, dary od členů a jiných
organizací a osob, vlastní činnost.
17.2. Sdružení hospodaří podle schváleného rozpočtu.
17.3. O hospodaření se vede evidence podle obecně závazných právních předpisů.

Zápisné
Článek 18
18.1. Výše zápisného pro člena je stanovena a aktualizována valnou hromadou.
18.2. Výše zápisného právnických osob je smluvní částkou uvedenou v přihlášce.
18.3. Zápisné je součástí příjmů sdružení a při ukončení členství se nevrací.
18.4. Zápisné musí být uhrazeno do 30 dnů po přijetí za člena sdružení.

Členský příspěvek
Článek 19
19.1. Členský příspěvek je roční ode dne zaplacení.
19.2. Výše ročního členského příspěvku je stanovena a aktualizována valnou hromadou.
19.3. Členský příspěvek je součástí příjmů sdružení a při ukončení členství se nevrací.
19.4. Členský příspěvek musí být uhrazen vždy do 30 dnů po přijetí za člena sdružení.

VI. Zánik sdružení a způsob majetkového vypořádání
Článek 20
20.1. Sdružení zanikne v případě souhlasu tří pětin členů.
20.2. V tomto případě valná hromada určí likvidátora.
20.3. Majetek sdružení se dělí mezi její členy v poměru, v jakém byly vloženy příspěvky za dobu členství.