Tak jako každoročně, i v roce 2006 pořádá Česká archeologická společnost kolokvium o výsledcích archeologických výzkumů a výzkumných projektů v uplynulém roce. Tato akce se bude konat v obvyklém termínu v první polovině dubna 2005 v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea v Praze. Vážené kolegyně, vážení kolegové

Jako obvykle budou vítány zejména příspěvky o výsledcích terénních průzkumů a výzkumů, ale i sdělení s nimi související - výsledky spolupráce archeologie a přírodních věd.
Podmínkou účasti je
1/ zaslání přihlášky k účasti, která bude obsahovat:
a/ jméno přednášejícího,
b/ název přednášky (pokud možno stručný),
c/ dobu či kulturu, které se referát bude týkat (pokud to nevyplývá z názvu), a to nejpozději do 31. ledna 2006;

2/ zaslání stručného shrnutí Vašeho příspěvku (v rozsahu 0,5 - 2 normostran), které bude otištěno ve sborníku z kolokvia, vydaného v Supplementech Zpráv ČAS na podzim 2006. Toto shrnutí, které může být provázeno 1-2 kreslenými (ne fotografickými) ilustracemi v přiměřené kvalitě, zašlete laskavě nejpozději do 15. března 2006.
Obě zásilky posílejte buď písemně na adresu ČAS, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (resp. přímo do přihrádky ČAS v podatelně Archeologického ústavu) - souhrn je při tomto způsobu vhodné a při rozsahu nad 1 str. nutné předat na disketě - nebo elektronickou poštou na adresu zuzana.blahova@ ff.cuni.cz.
Prosíme, abyste si obě data zapsali do kalendáře: vzhledem k tomu, že okamžitě po uzávěrce termínu /1/ se tiskne pozvánka, která se expeduje s jarní zásilkou Zpráv v březnu, přihlášky došlé po termínu nemohou být zařazeny do programu! Po opětovných špatných zkušenostech se sestavováním sborníku však upozorňujeme, že do programu nebudou zařazeny ani ty ohlášené příspěvky, k nimž nebude v termínu /2/ dodán souhrn. - Vzhledem k omezeným časovým možnostem nemůže referát věnovaný jedné výzkumné akci přesáhnout 10 min.! Pouze souhrnný referát o činnosti celé instituce, tj. o více akcích, může být delší, je však třeba na takovou výjimku předem upozornit pořadatele, který jí podle možnosti vyhoví.
S nadějí na hojnou aktivní účast (která je nejen přátelskou službou kolegům v profesi, studentům a dalším zájemcům - členům i nečlenům ČAS, ale i propagací vlastní práce a výsledků instituce) a s prosbou o pochopení nutných organizačních podmínek

Praha, 18. prosince 2005
PhDr. K. Sklenář, DrSc., předseda ČAS