Za bojů s Moravany podnikli Frankové jednu z výprav do Čech.

Vedl ji mohučský arcibiskup Luitbert, který někde u Vltavy porazil vojsko pěti knížat z Čech - Světislava, Vitislava, Heřmana, Spytimíra a Mojslava. Vedle těchto jmen se ve franském rukopisu Fuldské letopisy objevuje jméno Bořivoje - prvního bezpečně historicky doloženého knížete Čechů.
Má se za to, že franské Fuldské letopisy o něm píší jako o knížeti Goriweiovi. K roku 872 tyto letopisy uvádí jména několika českých knížat. "V měsíci květnu poslal proti moravským Slovanům Durynky a Sasy. Poněvadž s sebou neměli krále a nechtěli být mezi sebou svorní, dali se před nepřáteli na útěk, a když ztratili velký počet svých [lidí], s hanbou se vrátili. Ba vypráví se, že některá hrabata byla na útěku ženičkami té země zbita a kyji shazována s koní. Znovu byli někteří z Franků posláni na pomoc Karlomanovi proti uvedeným Slovanům, jiní byli určeni proti Čechům. A ti pět knížat těchto jmen: Svatoslav, Vitislav, Heriman, Spytimír, Mojslav, (Goriwei), která se s velkým množstvím lidu pokoušela rozpoutat válku, obrátili s pomocí na útěk. Jiné pobili a jiné zranili, někteří utonuli též v řece Vltavě, ti však, kdož mohli uniknout, uchýlili se do měst." Jméno Goriwei je ovšem dopsáno jako šesté a uvedeno pouze v jednom z opisů análů.