Charakteristickym rysem oppid je mohutné ohrazení jedné, ale zpravidla několika navazujících ploch přerušované 2 až 4 vstupy - branami.

Hradby byly budovány i na přírodou chráněných, nepřístupných stranách a vytvářely kolem oppid takřka souvislé obvody. Na exponovaných přístupových místech se fortifikace často zesilovala dalšími předsunutými hradbami nebo jinými obrannými prvky, jako jsou příkopy, náspy či palisády aj. Vlastní hradbě mohlo předcházet dřevěné ohrazení palisádou (Závist, horizont 0; Hrazany; Stradonice).

Zdroj: PDČ 2008