Ve střední Evropě je v letech asi 2 200/2 000 až 800 před Kr. Jedná se jednu ze základních period pravěku, následující po době kamenné a předcházející době železné. Název naznačuje, že v tomto období se začal ve velkém měřítku používat nový materiál - bronz.

Toto kriterium je samozřejmě zjednodušené. Prosazení bronzu do běžného používáné bylo pomalé, pracovní nářadí se dlouho vyrábělo z kamene a bronz byl zpočátku prestižním zbožím.
S bronzem souvisí zásadní změny - znalost prospekce, těžby a technologie zpracování rudy. Tyto znalosti musel anutně mít vrstva specialistů, kteří se oddělili od prací v zemědělství. Jejich činností došlo k předpokladům pro směnu zboží. Tím se začala formovat vyšší společenská vrstva, nobilita, která začala prosazovat mocenské zájmy - kontrola zdrojů, cest a míst směny. zde se dostáváme ke kořenům pokročilé správy území a změn společenské struktury.

1. Starší doba bronzová
Asi 2 200/2 000 až 1 700/1 600 před Kr. navazuje na předchozí vývoj v eneolitu. Není mezi nimi ostré rozhraní, šlo spíše o přechodné období. naprostou většinu tohoto období u nás zaujímá únětická kultura. Společnost byla plně zemědělská, ale dosáhla pozoruhodného rozkvětu, zvláště ve zpracování bronzové industrie. Byla zakládána výšinná sídliště, četné hromadné nálezy měděných hřiven svědčí o zapojení se do obchodu se surovinou. Bronzové dýky či sekeromlaty byly spíše odznakem společenského postavení. Postupně se např. sekery staly významným pracovním nástrojem.

2. Střední doba bronzová
Trvá poměrně krátce - nejspíše 2. polovina 17. století až 14./13. století před Kr. Nástup mohylových kultur, zatím málo sídlišť.

3. Mladší doba bronzová - období cca 1 300 až 950/920 před Kr.
4. Pozdní doba bronzová - období cca 950/920 až 800 před Kr.
Toto období charakterizuje vznik a rozvoj evropského kulturního komplexu popelnicových polí. Osady mladší a pozdní doby bronzové patří k hojným nálezům a mají charakter bežných zemědělských sídlišť. Budovaly se také opevněné výšinné osady (hradiska). Objevují se velmi bohaté hroby vybavené množstvím keramiky, zbraní a zbroje, šperků, potravin a textilií. Nejvýznamnější byi pohřbeni na voze (či s vozem), provázel je kůň a dokonce i žena.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5