Období velkých změn a zmatků v celé Evropě.

Na území Česka se toto období odehrává od 4. st. do druhé poloviny 6. st. n. l. Domorodé germánské obyvatelstvo postupně splývalo s novým lidem, přicházejícím ze západu, z Podunají, ... Na Moravě došlo k nájezdům hunských kmenů. Na sklonku 5. a 6. století naším územím prošly nové proudy labsko-germánských kolonistů (snad Langobardů). V druhé polovině 6. st. toto obyvatelstvo odešlo do Podunají a k nám pronikají první skupiny Slovanů.

Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Droberjar, E.