Podle sídliště Knovíz u Slaného - jedná se o osídlení v mladší době bronzové ve středních, jižních a severozápadních Čechách zhruba mezi lety 1 300-950/920 před Kr.

Knovízská kultura je součástí okruhu hornodunajských popelnicových polí. Třídění knovízské kultury je na starší, střední a mladší stupeň. Ve starším stupni doznívají mohylové prvky a formuje se se charakter knovízské kultury jako skupiny komplexu popelnicových polí. Střední a mladší stupeň znamenají největší rozkvět knovízské kultury. osídlení se zahušťuje a proniká i do zemědělsky méně vhodných oblastí, expanze na severovýchod a východ zabírá další území.
Otevřená zemědělská sídliště knovízské kultury vynikají v rámci českéo pravěku četností. Sídliště se dělila na obytnou část s domy a hospodářskou s jamami a sýpkami. Domy známe málo - šlo o sloupové stavby ze dřeva zřejmě s drážkovou konstrukcí. Objevují se různé pece, sklady, jámy. Knovízská kultura osidlovala i výšinné a jinak strategické polohy, na nichž vznikala hradiska. Opevnění bylo často jen lehčí - palisáda.
Zdrojem obživy bylo zemědělství, chov dobytka, v malé míře lov.
Keramika, hrubá užitková i vysoce kvallitní stolní, byla zřejmě vyráběna specialisty - hrnčíři. Nejčastějšími tvary jsou zásobnice, vejčitá nádoba a hrnec, mísa, koflík, dvojkonická nádoba (okřín), amfora a džbán. Výzdoba je plastická (žlábky, tordování okraje), rytá,leštění a postupně i tuhování povrchu dodává nádobám až kovový vzhled.
Bronzovou industrii známe především z depotů - jehlice, nůž, náramek, pasová zápona, břitva, spona. Specifickým jevem jsou nádoby tepané z brnzového plechu - koflíky, vědro, cista, amfora. Metalurgická činnost je doložena nálezy odlévacích forem, výfučen a zlomků.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5