Roku 874 uzavřel Svatopluk s východofranským panovníkem Ludvíkem Němcem tzv. forchheimský mír.

Mír byl uzavřen v bavorském Forchheimu po jednání velkomaravského poselstva vedeného knězem Janem z Benátek s Ludvíkem Němcem. Tímto aktem se Svatopluk zavázal odvádět každý rok východofranské říši poplatek, formálně uznávat její svrchovanost a měl zajištěn zcela volný prostor pro vlastní mocenskou expanzi.